Spezial Humankapital, Teil 1: Das Konzept des Humankapitals