Krypto News 2021 in KW 49 – Flash Crash am Kryptomarkt